Jak napisać pozew rozwodowy?

Małżeństwo jest zatwierdzonym prawnie związkiem dwóch osób. Aby móc je rozwiązać, należy przedstawić twarde dowody na to, że związek z drugą osobą przestał spełniać założenia małżeństwa. Rozwód, czyli rozpad małżeństwa może stwierdzić jedynie sąd, na podstawie przesłuchań małżonków oraz innych towarzyszących dowodów.
W przypadku przygotowywania się do rozwodu, jednym z najczęściej zadawanych pytań jest: jak napisać pozew rozwodowy?

Jak napisać pozew rozwodowy?

Jak napisać pozew rozwodowy?Zazwyczaj sporządzeniem tego stosownego dokumentu zajmuje się reprezentujący nas adwokat, jednak gdy zdecydujemy się nie korzystać z pomocy profesjonalisty, powinniśmy sprawdzić jakie informacje powinien zawierać ten dokument. Pozew powinien zawierać jedynie krótkie i dokładne informacje. Jeśli wnioskujący o rozwiązanie małżeństwa małżonkowie posiadają potomstwo, to w składanym pozwie powinien zostać podany ich wiek oraz szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sytuacji życiowej. Co więcej, dokument musi zostać podpisany przez powoda lub jego przedstawiciela, a dodatkowo na wniosku powinna się znaleźć, co oczywiste, data i miejsce sporządzenia pozwu.

W dokumencie powinno znajdować się również pisemne żądanie jednego z małżonków o rozwiązanie małżeństwa, które w obliczu prawa jest trwałe. Aby mogło do tego w ogóle dojść, należy poinformować sąd o okolicznościach jego zawarcia, a także przyczynach, przez które nie funkcjonuje ono tak jak powinno. Z racji tego, że pozew o rozwód jest przede wszystkim pismem procesowym, poza odwołaniem się do specyficznych cech, musi on też zawierać pewne elementy obligatoryjne, czyli niezbędne do zamieszczenia.

Pozew o rozwód, jak każde inne pismo procesowe, powinien zostać sporządzony na piśmie

Pozew o rozwód, jak każde inne pismo procesowe, powinien zostać sporządzony na piśmieMoże to być pismo odręczne, wersja komputerowa czy napisana na maszynie do pisania. Pod pozwem należy złożyć własnoręczny podpis (ewentualnie jeśli pozew składany jest przez przedstawiciela ustawowego czy pełnomocnika – podpis składa osoba sporządzająca pozew). W prawidłowo przygotowanym pozwie rozwodowym powinno znajdować się oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane (wskazanie nazwy sądu i jego adresu), imię i nazwisko stron, ewentualnie imiona i nazwiska ich przedstawicieli lub pełnomocników. Ponadto, dokument ten musi zawierać miejsca zamieszkania stron, a w przypadku powoda należy też wskazać jego numer PESEL. Pozew musi być też odpowiednio oznaczony (wskazanie rodzaju pisma). Informację tą należy umieścić w tytule lub nagłówku. W tym przypadku wskazuje się, że pismo jest pozwem o rozwód.

Kolejną częścią jest dokładny opis wniosku lub oświadczenia. A także przedłożenie dowodów wskazujących na poparcie przytoczonych okoliczności. W tej części należy wskazać swoje żądania (w przypadku powoda) oraz wyjaśnić przyczyny złożenia pozwu. Można zawrzeć także informację o żądaniu przedłożenia dokumentów znajdujących się u podmiotów trzecich (wezwanie na rozprawę świadków wskazanych przez powoda lub biegłych), a także przywołanie i wymienienie załączników do dokumentów (np. pełnomocnictwa, które dostarczane jest w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika).

Pozew o rozwód nie jest darmowy

Bardzo ważnym elementem złożenia pozwu o rozwód jest jego opłacenie. Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej od pozwu lub wniosek o zwolnienie od kosztów i opłat sądowych. Składanie pozwu rozwodowego wiąże się z uiszczeniem stałej opłaty w wysokości 600 złotych. Niestety nie są to jedyne koszty jakie poniesiemy. Należy doliczyć jeszcze obsługę prawną. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, podsiadanym majątku, dochodach i źródłach utrzymania małżonków.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia

W zależności od rodzaju sprawy, w pozwie rozwodowym można też złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Tego typu dokument zazwyczaj stosowany jest w przypadku żądania ustalenia przez sąd alimentów w postępowaniu rozwodowym
Jak każdy dokument, również i pozew o rozwód powinien zawierać informacje dodatkowe, wśród których wymienia się oznaczenie stron, ich imiona i nazwiska (powód/powódka) wraz z dokładnym adresem zamieszkania. W dokumencie określa się też wspomniane żądania czyli dokładne wyjaśnienie, czego oczekujemy od sądu (w tym przypadku jest to orzeczenie o rozpadzie małżeństwa).

Dodatkowo wnioskuje się o podział władzy rodzicielskiej czy określenie kosztów, jakie małżonkowie będą ponosić na wspólnie posiadane dzieci, a także określenie wysokości alimentów na rzecz powoda lub powódki i dzieci. Można też załączyć wniosek o eksmisję pozwanego/pozwanej. W dokumencie należy zawrzeć również uzasadnienie, które powinno dotyczyć relacji, jakie panują między małżonkami i ich dziećmi, relacji dotyczących prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, czy nawet sposobu utrzymania domu i dzieci. Tu również przedstawia się dowody np. prośbę o przesłuchanie stron i świadków, a także załączniki typu odpis aktu małżeńskiego, odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci, zaświadczenia o dochodach, ewentualnie inne.

Pozew o rozwód należy złożyć w trzech egzemplarzach. Z czego jeden z nich pozostaje na w kartach spraw sądowych. Drugi i trzeci pozostaje u powoda i pozwanej (lub odwrotnie). W pozwie należy skupić się na faktach, a nie ocenie drugiej osoby. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy używać złych określeń, epitetów czy obraźliwych fraz. Nie jest to dobrze odbierane, a dodatkowo nie powinniśmy kierować się własnymi subiektywnymi ocenami. Jeżeli nie wiemy jak napisać pozew rozwodowy, to dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z gotowych wzorów, które dostępne są w Internecie czy na stronach sądów.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here